Treningsavgift 2024 - info

Postet av Joakim Sokrates Brandth Hauvik den 21. Jun 2024

Info vedrørende faktura fra klubben


Stange Sportsklubb har den siste tiden sendt ut treningsavgift til alle aktive medlemmer.

Hvis du har vanskeligheter med å betale denne, bes du om å kontakte Joakim.

Vi har flere muligheter til å hjelpe dere med å betale denne fakturaen.

Klubben har mulighet til å utsette betalingen til en bestemt dato eller ta månedsbetalt hvis du ønsker å delbetale. 

Satser :

5-åringer: 600 kr 

6-åringer: 1200 kr  

3er: 7-åring: 2500 kr 

5er: 8 og 9 åringer: 2950 kr 

7er:10 og 11 åringer: 3450 kr  

9er: 12 åringer: 3750 kr 

9er: 13 åringer- ungdom: 3950 kr 

11er: 14 og 15-åringer: 4250 kr  

11er: 16 og 17-åringer: 4250 kr 

 Oldboys: 1950 kr  

Damer 7er: 3450 kr  

Senior: 4950 kr  

Alle fakturaene deles opp i to, en før sommer og en etter sendes ut. 

Bambusa dugnad gir fradrag på 400kr per pose opptil to poser i halvåret.


Under finner dere info annen hjelp for å få betalt fakturaen.

Annen hjelp: 

Fritidskassa

Vi kan dessverre ikke dekke fakturaer som allerede er betalt. Tilskudd gis til faste, organiserte aktiviteter. Enkeltstående aktiviteter, som for eksempel kino, bowling eller inngang til svømmehall eller lignende, støttes ikke. Pengene utbetales direkte til klubben/foreningen/organisasjonen, og ikke til deltageren det gjelder.

https://multiform.kf.no/cng/enterWorkFlow.action

NAV

Du kan søke om støtte til fritidsaktiviteter gjennom NAV (hvis du allerede er i kontakt med NAV, spør din kontaktperson om hvordan du søker)

Barnevernet

Du kan søke om hjelp fra Barnevernet (du må selv ta kontakt med Barnevernet for å be om økonomisk bistand)

Røde Kors/ Coop-dugnaden

Du kan søke om midler fra Coop-dugnaden (gjelder familier som deltar i «Ferie for alle» hos Røde Kors). https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten kan være behjelpelig de første 5 årene en familie bor i Stange. Ta direkte kontakt med flyktningtjenesten. 

Idrett for alle! 

Vårt mål er at ALLE barn og unge skal få mulighet til å drive med idrett, økonomi skal ikke være en hindring! Vi har derfor opprettet et inkluderingssfond hvor alle medlemmer i Stange Sportsklubb mellom 5-19 år, og yngre voksne, kan søke om fritak fra treningsavgift. Dersom man søker fritak fra salgsdugnad kan man ikke påregne å få innvilget reduksjon i hele treningsavgiften.

Vårt inkluderingsfond består av gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Bufdir, og vi er takknemlige for at vi på denne måten kan være med og sørge for at alle barn og ungdom får delta i idrettsaktivitet.

Vi behandler søknader fortløpende gjennom hele året. Alle søknader behandles fortrolig av daglig leder og/eller styreleder i Stange Sportsklubb. 


Kontaktinfo Joakim : joakim.hauvik@stangesportsklubb.no 


Info regarding invoices from the club


Stange Sports Club has recently sent out training fees to all active members.


If you have difficulties paying this, please contact Joakim.


We have several options to help you pay this invoice.

The club has the option to postpone the payment until a specific date or take monthly payments if you wish to pay in instalments.


Below you will find information and other help to get the invoice paid.


Other help:

Fritidskassa Stange Kommune

Unfortunately, we cannot cover invoices that have already been paid. Grants are given for fixed, organized activities. Individual activities, such as the cinema, bowling or entrance to a swimming pool or similar, are not supported. The money is paid directly to the club/association/organisation, and not to the participant in question. https://multiform.kf.no/cng/enterWorkFlow.action

NAV

You can apply for support for leisure activities through NAV (if you are already in contact with NAV, ask your contact person how to apply)

Barnevernet

You can apply for help from the Children's Welfare Office (you must contact the Children's Welfare Office yourself to request financial assistance)

Red Cross/ Coop work

You can apply for funds from the Coop charity (applies to families participating in "Holidays for all" at the Red Cross). https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

The refugee service

The refugee service can be helpful during the first 5 years a family lives in Stange. Contact the refugee service directly.

Sports for everyone!

Our goal is that ALL children and young people should have the opportunity to play sports, finances should not be an obstacle! We have therefore set up an inclusion fund where all members of Stange Sports Club between the ages of 5-19, and younger adults, can apply for an exemption from training fees. If you apply for an exemption from sales duties, you cannot expect to be granted a reduction in the entire training fee.

Our inclusion fund consists of donations from Sparebankstiftelsen Hedmark and Bufdir, and we are grateful that in this way we can be involved in ensuring that all children and young people can participate in sports activities.

We process applications continuously throughout the year. All applications are treated confidentially by the general manager and/or chairman of the Stange Sports Club.

Contact info Joakim: joakim.hauvik@stangesportsklubb.no